REGULAMIN KONKURSU NA WIENIEC DOŻYNKOWY

podczas Gminnych Dożynek 2022

Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców Gmina Żabia Wola oraz nasze sołectwa do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, którego sposób wykonania będzie zgodny z tradycją z dawnych czasów. Zgłoszenia przyjmujemy do 19.08.2022 r. pod adresem: domkultury@dkzabiawola.pl

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Dom Kultury w Żabiej Woli

II. TERMIN I MIEJSCE:

Dożynki Gminne w Żelechowie dnia 28.08.2022 r.

III. CEL KONKURSU:

 • Kultywowanie i popularyzacja tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów
 • Uchronienie od zapomnienia dawnej tradycji wicia wieńców
 • Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu Gminy Żabia Wola.
 • Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie
 • Promocja walorów powiatu grodziskiego.

IV. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych wieńców dożynkowych, których sposób wykonania zgodny będzie z tradycją z dawnych czasów.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez: sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne lub inne organizacje bądź stowarzyszenia działające w danej wsi oraz osoby prywatne z terenu gminy Żabia Wola.

 • Zgłoszenia należy dokonać do dnia 19.08.2022 r. drogą mailową na adres pracownika Domu Kultury Aliny Czaplickiej: czaplicka@dkzabiawola.pl lub na adres Domu Kultury: domkultury@dkzabiawola.pl.
 • Każdy z uczestników może zgłosić jeden wieniec.
 • Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.
 • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

       Zgłoszenie do udziału w konkursie  jest równoznaczne z jego akceptacją.

 • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 • Zgłoszony wieniec dożynkowy musi zostać zaprezentowany podczas Święta Chleba dnia 28 sierpnia 2022 r. Każdy wieniec powinien posiadać kartkę zawierającą nazwę wykonawcy.
 • Wszystkie zgłoszone wieńce dożynkowe wezmą udział w Mszy Polowej przy Szkole Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie o godz. 11:30, następnie po mszy nastąpi uroczysty przemarsz korowodu dożynkowego na teren Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Chełmońskiego 21 w Żelechowie.

 VI. KRYTERIA OCENY WIEŃCÓW :

Organizator powołuje Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli następujących podmiotów : 

 1. Rada Gminy – 1 osoba     
 2. Urząd Gminy – 1 osoba
 3. Radny Powiatu Grodziskiego
 4. Dom Kultury w Żabiej Woli – 1 osoba
 5. Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 1 osoba
 6. Parafia Ojrzanów – 1 osoba
 7. Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1 osoba

Komisja będzie brać pod uwagę następujące elementy:

 • różnorodność i jakość użytych do wykonania wieńca dożynkowego materiałów naturalnych takich jak np.: kłosy zbóż, ziarna, owoce, warzywa, kwiaty, zioła
 • kompozycja i dobór barw
 • precyzja wykonania i pracochłonność
 • ogólny wyraz artystyczny i estetyczny
 • sposób prezentacji wieńca .

VII. NAGRODY:

  1. Dla nagrodzonych uczestników Organizator przewiduje nagrody. Ponadto każda grupa dożynkowa otrzyma dyplom za uczestnictwo w konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”.
  2. Komisja Konkursowa przyzna nagrody laureatom trzech najlepszych prac.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych lub wyróżnień.

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZEYWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

DOM  KULTURY W ŻABIEJ WOLI

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.        w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2 ) dalej

RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli z siedzibą przy ul Warszawskiej 27, 96-321 Żabia Wola (e-mail: domkultury@dkzabiawola.pl, tel.: 46 857 82 60) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem.
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych Domu Kultury w Żabiej Woli można skontaktować się pod adresem mailowym: domkultury@dkzabiawola, w siedzibie Domu Kultury ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, lub pod telefonem 46 857 82 60.
 3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, adresu e-mail, zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą.
 4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie: dla danych zwykłych z art. 6 ust 1 pkt a) f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a) j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a po tym czasie przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, w przypadkach określonych w RODO.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W dowolnym momencie uczestnik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

IX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Przewodnicząca Komisji Konkursowej.  
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora konkursu. Zgłaszając się do konkursu uczestnik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1987 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust .nr 133) przez organizatora do celów konkursu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.