Podstawowe Zadania

Do podstawowych zadań ośrodka należy:
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • ustalanie i organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych w gminie;
 • popieranie rozwoju społecznych towarzystw kulturalnych i innych form działalności społeczno-kulturalnej;
 • prowadzenie działalności kulturalno-wychowawczej, artystycznej rozrywkowej oraz zapewnienie współpracy.
    Zadania te ośrodek realizuje poprzez:
 • organizację spektakli, koncertów, wystaw, odczytów i kiermaszy;
 • organizowanie konkursów, warsztatów, przeglądów i spotkań prezentujących osiągnięcia kulturalne poszczególnych osób, grup, kół i placówek;
 • prowadzenie ognisk artystycznych, klubów zainteresowań;
Ośrodek może prowadzić inną działalność w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz